Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest MedApp Clinical Research Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Jana I Jędrzeja Śniadeckich 20D / 7, 35-006 Rzeszów, Polska, NIP: 5170440278 (dalej: jest MedApp Clinical Research Sp. z o.o.)

Jakie dane osobowe przetwarza Administrator?

MedApp Clinical Research Sp. z o.o. jako administrator danych osobowych w rozumieniu RODO przetwarza w szczególności następujące dane osobowe:

• Dane osobowe kandydatów do pracy (dane, które kandydaci podają administratorowi, w związku z uczestnictwem w procesach rekrutacyjnych – w szczególności dane zawarte na CV)
• Dane osobowe kontrahentów oraz ich przedstawicieli  (dane firm* oraz osób kontaktowych – podstawowe dane służące do wystawiania oraz księgowania faktur (nazwa, NIP, adres prowadzenia działalności gospodarczej) oraz do kontaktu (imię, nazwisko, nazwa firmy, stanowisko pracy, adres e-mail, numer telefonu))
• Osoby przesyłające zapytania poprzez formularze kontaktowe, pocztę e-mail oraz telefonicznie (podstawowe dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail) podawane przez osoby w związku z pytaniami przesyłanymi do administratora)
*- Dane firm traktowane są jako dane osobowe tylko i wyłącznie w sytuacji, w której pozwalają na identyfikację osób ich dotyczących. Dane spółek kapitałowych nie są traktowane jak dane osobowe.

Na jakich zasadach Administrator przetwarza moje dane osobowe?

Poniżej zaprezentowano zasady przetwarzania Państwa danych osobowych (w szczególności wyjaśniono kto posiada do nich dostęp, jak długo są przechowywane oraz jakie są podstawy ich przetwarzania).

Dane osobowe kandydatów do pracy

Cele i podstawy przetwarzania danych: Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb procesu rekrutacyjnego lub także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych w przypadku wyrażania przez Państwa stosownej zgody (Podstawą przetwarzania tych danych są obowiązujące regulacje prawne (w szczególności Kodeks Pracy) oraz udzielona przez Państwa zgoda)
Odbiorcy danych: Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także podmioty wspierające MedApp Clinical Research Sp. z o.o. w zakresie usług oraz infrastruktury IT.
Okres przechowywania: Przetwarzane przez administratora dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu odwołania udzielonej przez Państwa zgody w przypadku przetwarzania danych dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych.
Przekazywanie danych poza EOG: MedApp Clinical Research Sp. z o.o. co do zasady nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej EOG), jednakże mogą wystąpić sytuacje, w których MedApp Clinical Research Sp. z o.o. będzie wykorzystywać dostawców usług IT, których serwery mogą znajdować się poza EOG. W takim wypadku podstawą przekazania danych będą standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji/profilowanie: MedApp Clinical Research Sp. z o.o. nie podejmuje decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (w odniesieniu do wyżej opisanych celów przetwarzania danych).
Dobrowolność/obowiązek podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa, w szczególności Kodeksu pracy jest obligatoryjne, w pozostałym przypadku jest dobrowolne.

Dane osobowe kontrahentów oraz ich przedstawicieli

• Cele i podstawy przetwarzania danych: Dane osobowe kontrahentów będą przetwarzane dla celów realizacji umów zawartych pomiędzy stronami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umów, których są Państwo stroną) oraz wypełnienia obowiązków nałożonych na administratora na podstawie obowiązujących przepisów prawa (Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (w szczególności w zakresie wystawiania i przechowywania faktur VAT), wynikających m. in. z Ustawy o Rachunkowości oraz Ustawy o VAT. Dane osobowe przedstawicieli kontrahentów będą przetwarzane dla celów kontaktowych, w tym w celu nawiązania i prowadzenia kontaktów biznesowych (Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadnionego interesu administratora danych jakim jest zapewnienie kontaktu z kontrahentem oraz zapewnienie realizacji umów zawartych z kontrahentami) a także dla celów wypełnienia obowiązków nałożonych na administratora na podstawie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane osobowe kontrahentów oraz ich przedstawicieli mogą być przetwarzane również  w celu ewentualnego dochodzenia jak i obrony roszczeń (Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadnionego interesu administratora danych jakim jest dochodzenie oraz obrona przed roszczeniami).
Odbiorcy danych: Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także podmioty wspierające MedApp Clinical Research Sp. z o.o. w zakresie usług IT (w szczególności hostingodawcy).
• Okres przechowywania: Dane osobowe kontrahentów oraz ich przedstawicieli będą przechowywane przez okres wymagany na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane kontaktowe przedstawicieli kontrahentów przetwarzane dla celów prowadzenia kontaktów biznesowych będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych.
Przekazywanie danych poza EOG: MedApp Clinical Research Sp. z o.o. co do zasady nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej EOG), jednakże mogą wystąpić sytuacje, w których MedApp Clinical Research Sp. z o.o. będzie wykorzystywać dostawców usług IT, których serwery mogą znajdować się poza EOG. W takim wypadku podstawą przekazania danych będą standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji/profilowanie: MedApp Clinical Research Sp. z o.o. nie podejmuje decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (w odniesieniu do wyżej opisanych celów przetwarzania danych).
Dobrowolność/obowiązek podania danych: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do prowadzenia kontaktów biznesowych z MedApp Clinical Research Sp. z o.o. oraz realizacji łączących strony umów. Osoby przesyłające zapytania poprzez formularze kontaktowe, pocztę e-mail oraz telefonicznie
Cele i podstawy przetwarzania danych: Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji elektronicznej oraz realizacji działań podjętych na Państwa prośbę (Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora danych jakim jest prowadzenie korespondencji elektronicznej oraz realizacja działań podjętych na prośbę osób, których dane dotyczą).
Odbiorcy danych: Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT przetwarzający dane na zlecenie MedApp Clinical Research Sp. z o.o.
Okres przechowywania: Przetwarzane przez administratora dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia korespondencji elektronicznej lub do czasu wygaśnięcia uzasadnionych interesów administratora takich jak obrona i dochodzenie roszczeń, w zależności od faktu, które z tych zdarzeń nastąpi później.
Przekazywanie danych poza EOG: MedApp Clinical Research Sp. z o.o. co do zasady nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej EOG) , jednakże mogą wystąpić sytuacje, w których MedApp Clinical Research Sp. z o.o. będzie wykorzystywać dostawców usług IT, których serwery mogą znajdować się poza EOG. W takim wypadku podstawą przekazania danych będą standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji/profilowanie: MedApp Clinical Research Sp. z o.o. nie podejmuje decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (w odniesieniu do wyżej opisanych celów przetwarzania danych).
Dobrowolność/obowiązek podania danych: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wymiany korespondencji elektronicznej lub podejmowania działań podjętych na Państwa prośbę.

Jakie prawa przysługują mi w związku z przetwarzaniem przez MedApp Clinical Research Sp. z o.o. moich danych osobowych? Posiadają Państwo stosownie do sytuacji prawo do: 

• żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia swoich danych osobowych;
• wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych
• wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

Gdzie mogę się skontaktować w związku z pytaniami dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych oraz realizacją przysługujących mi praw?

Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe:
Dane kontaktowe administratora danych:
MedApp Clinical Research Sp. z o.o., ul. ul. Jana I Jędrzeja Śniadeckich 20D / 7, 35-006 Rzeszów, Polska,
Adres e-mail: info@medappclinicalresearch.pl
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Wojciech Byrski, Adres e-mail: iod@medappclinicalresearch.pl